Home   بسته ی اندازه گیری و تحلیل انرژی

بسته ی اندازه گیری و تحلیل انرژی

خدمات قابل ارائه

1

اندازه­ گيری شاخص های بهره­ وری انرژی طی 5سال گذشته به نرخ جاری و تورم زدایی شده نسبت به سال 83

2

ارزیابی و تحلیل رقابت پذیری بنگاه اقتصادی از منظر هزینه مصرف انرژی

هزینه­ ی بسته­ی ویژه اندازه گیری و تحلیل انرژی 30.000.000ریال می باشد.

دانلود فرم درخواست خدمات