یکصد و دهمین کارگاه آموزشی ویژه مدیران ارشد در شرکت ساخت تجهیزات سپاهان برگزار شد

دوره مدیریت اقتصادی بنگاه با رویکرد مدیریت بهره وری ویژه مدیران ارشد روز چهارشنبه مورخ 20 اردیبهشت ماه سال 1396 با حضور مدیران ارشد شرکت ساخت تجهیزات سپاهان و حضور مدیرعامل مرکز مدیریت بهره وری ایران در محل شرکت با موفقیت و رضایت 89 درصد از شرکت کنندگان برگزار شد.