شاخص های بانکداری

ردیف

عنوان شاخص

ردیف

عنوان شاخص

شاخص های منابع انسانی

نسبت های مالی

1

بهره وری نیروی کار(رقابت پذیری هزینه نیروی کار)

شاخصهای اجزاء ارزش افزوده

2

هزينه نيروي كار بر تعداد شاغلین(LCE)

1

درصد سهم سود در ارزش افزوده

3

واحد هزينه نيروي كار (ULC)

2

درصد سهم هزینه استهلاک در ارزش افزوده

4

درصد هزينه نيروي كار در ورودي كل

3 درصد سهم جبران خدمات در ارزش افزوده
5

ارزش ستانده بر جبران خدمات کارکنان

4

درصد سهم هزینه تسهیلات اعتباری در ارزش افزوده

6

سرانه ارزش افزوده

5 درصد سهم سود در ارزش افزوده-به روش درآمد
7

ارزش ستانده کل برتعداد نیروی کار

6 درصد سهم هزینه استهلاک در ارزش افزوده-به روش درآمد
8

درآمد سرانه

7 درصد سهم هزینه تسهیلات اعتباری در ارزش افزوده-به روش درآمد
9 بهره وری نیروی کار(رقابت پذیری هزینه نیروی کار) به روش درآمد

سرفصل های مالی

10 سرانه ارزش افزوده به روش درآمد 1

هزینه استهلاك دارایی ثابت

شاخص کارایی فرایند 2 سود(زیان ) پس از کسر مالیات
1 کارایی فرايند (PE) 3

ارزش افزوده

2 کارایی فرایند- به روش درآمد 4 مصارف واسطه (مواد ، خدمات و كالاي خريداري شده )

شاخص های بهره وری سرمایه

5 هزینه استهلاك دارایی ثابت
1 بهره وری سرمایه(CP) 6 جبران خدمات کارکنان
2 ارزش ستانده بر داراییهای ثابت 7 تعداد شاغلین
3 گردش مجموع داراییها 8 ارزش افزوده به روش جمع
4

بهره وری کل داراییها

شاخص های اقتصادی

5 بهره وري داراییهای ثابت 1 سود آوري
6 بهره وری کل داراییها- به روش درآمد 2 بازده مجموع دارایيها
7 بهره وری سرمایه(CP)-به روش درآمد 3 درصد حاشیه سود خالص
شاخص های بهره وری کل عوامل
1 بهره وری کل عوامل روش کندریک(TFP)- به روش درآمد
2 ارزش افزوده به ارزش كل داده ها
3 بهره وری کل عوامل روش کندریک(TFP)