جلسه با شرکت مدیرعامل شرکت فرآورده های نسوز ایران برگزار گردید

جلسه با شرکت مدیرعامل شرکت فرآورده های نسوز ایران جناب آقای لقمانی در مرداد ماه 1398 برگزار گردید

در این جلسه خدمات مرکز مدیریت بهره وری ایران معرفی گردید و پیشنهاداتی جهت شروع همکاری با شرکت فرآورده های نسوز ایران ارایه گردید