برگزاری جلسه با شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

با حضور جناب آقای انوشه معاون محترم طرح برنامه شرکت تجارت الکترونیک پارسیان
جلسه در خصوص معرفی خدمات بهره وری و مسابقات جشنواره ملی بهره وری برگزار گردید.

با توجه به گفتگوهای انجام شده و مطرح شدن موارد مورد نیاز توسط آقای انوشه، مقرر شد بر آن اساس خدمات پیشنهادی بصورت مکتوب برای آن شرکت ارسال گردد.