کتاب رقابت پذیری بنگاه

کتاب رقابت پذیری بنگاه مقایسه شاخص های بهره وری و عملکردی بنگاه در بین شرکت های همگروه و در بین شرکت های منتخب کل کشور