کارگاه تحلیل بهره وری

کارگاه تحلیل بهره وری بنگاه طی 4 سال گذشته از منظرهای مختلف در مقایسه با شرکت های همگروه و ارایه فرصت های بهبود