مسابقه ملی بهره وری

بسته خدماتی کارگاه بهره وری و ثبت نام در مسابقه ملی بهره وری
با استفاده از این بسته سازمان ها می توانند ضمن ثبت نام در مسابقه ملی بهره وری و جضور در این مراسم تقاضای برگزاری کارگاه مدیریت بهره وری نیز نمایند تا وضعیت شاخص های بهزه وری و عملکردی خود نیز در مقایسه با سایر شرکت های همگروه مطلع شوند