مرکز آموزش مدیریت بهره وری

فراهم آوردن بسترهای آموزشی لازم برای رشد منابع انسانی، افزایش ظرفیتها و ارتقای بهره وری، تخصص و مهارت های کارکنان و مدیران