Home   متخصصین ما

متخصصین ما
نام : فرشید

نام خانوادگی : شکرخدایی

سمت : رییس هیات مدیره

سوابق اجرایی
نام : حسن

نام خانوادگی : فروزان فرد

سمت : عضو هیات مدیره

سوابق اجرایی
نام : احسان

نام خانوادگی : جنتی فرد

سمت : عضو هیات مدیره

سوابق اجرایی
نام : کیوان

نام خانوادگی : منتظری

سمت : عضو هیات مدیره

سوابق اجرایی
نام : عباس

نام خانوادگی : صادقی

سمت :  مدیر عامل

سوابق اجرایی