شاخص های صنعت و معدن

ردیف

عنوان شاخص

ردیف

عنوان شاخص

شاخص های منابع انسانی

شاخص های بهره وری سرمایه

1

بهره وری نیروی کار(رقابت پذیری هزینه نیروی کار)- به روش درآمد

1

بهره وری دارایی ثابت- به روش در آمد

2

بهره وری نیروی کار(رقابت پذیری هزینه نیروی کار)

2

بهره وری سرمایه

3

درصد سهم جبران خدمات در ارزش افزوده- به روش درآمد

3

بهره وری سرمایه- به روش درآمد

4

سرانه ارزش افزوده- به روش درآمد

4

درصد سهم هزینه سرمایه در ارزش افزوده- به روش درآمد

5

ارزش ستانده بر جبران خدمات کارکنان

5

ارزش ستانده بر داراییهای ثابت

6

ارزش ستانده کل برتعداد نیروی کار

6

بهره وری دارایی ثابت

7

سرانه ارزش افزوده

7

گردش مجموع داراییها

8

درصد هزینه نیروی کار در ورودی کل

8

بهره وری کل دارایی ها- به روش درآمد

9

درصد سهم جبران خدمات در ارزش افزوده

9

نسبت ارزش افزوده به داراییهای جاری- به روش درآمد

10

فروش سرانه

شاخص های مواد و فرایند

شاخص های انرژی

1

بهره وری مواد

1

ارزش افزوده به مصرف انرزی- به روش درآمد

2

بهره وری مواد- به روش درآمد

2

بهره وری انرژی به روش درآمد

3

کارایی فرآیند- به روش درآمد

3

بهره وری انرژی

4

کارایی فرآیند

4

ارزش افزوده به مصرف انرژي

شاخص های بهره وری کل عوامل

5

ارزش ستانده به مصرف انرژی

1

ارزش افزوده به ارزش كل داده ها- به روش درآمد

شاخص های اقتصادی

2

بهره وری کل عوامل به روش کندریک- به روش درآمد

1

ارزش افزوده

3

بهره وری کل عوامل روش کندریک

2

مصارف واسطه (مواد ، خدمات و كالاي خريداري شده )

4

بهره وری کل عوامل روش کندریک بدون آلفا و بتا- به روش درآمد

3

بازده مجموع دارایی ها

4

درصد سهم سود در ارزش افزوده

5

درصد سهم سود در ارزش افزوده- به روش درآمد

6

درصد حاشیه سود خالص