شاخص های بیمه

ردیف

عنوان شاخص

ردیف

عنوان شاخص

شاخصهای اجزاء ارزش افزوده

شاخصهای بهره وری سرمایه

1

درصد سهم سود در ارزش افزوده

1

بهره وري دارایی ثابت

2

درصد سهم سود در ارزش افزوده-به روش درامد

2

بهره وری سرمایه

شاخص بهره وری کل عوامل

3

بهره وري دارایی ثابت- به روش درآمد

1

بهره وری کل عوامل به روش کندریک- به روش درآمد

4

گردش مجموع دارایيها

2

ارزش افزوده به ارزش كل داده ها

5

بهره وری سرمایه- به روش درآمد

3

بهره وری کل عوامل به روش کندریک

شاخص های منابع انسانی

ضرایب کشش

1

سرانه ارزش افزوده

1

آلفا-بیمه

2

سرانه ارزش افزوده- به روش درآمد

2

بتا-بیمه

3

بهره وری نیروی کار(رقابت پذيري هزينه نيروي كار)

سرفصل های مالی

4

درصد سهم جبران خدمات در ارزش افزوده

1

مصارف واسطه

5

بهره وری نیروی کار(رقابت پذیری هزینه نیروی کار) به روشدرآمد

2

ارزش افزوده

6

ارزش ستانده کل بر نیروی کار

3

جبران خدمات كاركنان

7

درامد سرانه

4

استهلاک دارایی

8

ارزش ستانده برجبران خدمات کارکنان

5

سود خالص پس از کسر مالیات

9

درصد سهم جبران خدمات در ارزش افزوده-به روش درامد

6

ارزش افزوده به روش درامد

شاخص کارایی فرایند

7

سود آوري

1

کارایی فرایند- به روش درآمد

8

درصد حاشیه سود

2

کارایی فرایند

9

بازده مجموع دارایی ها