دوره های پودمانی بهره وری

دوره های پودمانی بهره وری کوتاه مدت (یک ماهه تا شش ماهه) متناسب با سطح فعلی سازمان و سطح مطلوب