ارایه گزارش مکتوب شاخص ها

ارایه مکنوب مقادیر شاخص های بهره وری و عملکردی اندازه گیری شده برای سازمان و مقایسه با شرکت های شرکت های بورسی انتخابی
بر این اساس سازمان ها می توانند گزارش اندازه گیری و مقایسه شاخص های بهره وری و عملکردی خود را در مقایسه با شرکت های همگروه بورسی تهیه نمایند