کتاب رقابت پذیری شرکت جنرال مکانیک منتشر شد

مرکز مدیریت بهره وری ایران به سفارش شرکت جنرال مکانیک گزارش رقابت پذیری این شرکت را منتشر نمود.

بهره وری رقابت پذیری جنرال مکانیک

در این کتاب وضعیت بهره وری شرکت جنرال مکانیک در گروه شرکت های خدمات فنی و مهندسی و در بین 140 شرکت بزرگ و منتخب کشور مورد بررسی قرار گرفت و رتبه این شرکت در هر یک از این گروه ها مشخص شد. گفتنی است در این بررسی 3 شاخص مهم بهره وری سرمایه، بهره وری فرآیند و بهره وری کل عوامل مورد تجزیه و تحلیل گرفته است.

Leave a Reply

Your email address will not be published.