درخواست برگزاری کارگاه مدیریت بهره وری توسط شرکت بیمه دی

شرکت بیمه دی یکی از شرکت های خصوصی در صنعت بیمه درخواست خود را در زمینه برگزاری کارگاه مدیریت بهره وری قطعی کرد. این کارگاه با هماهنگی با مدیران این شرکت به زودی برگزار خواهد شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published.