جلسه با مدیرعامل شرکت ذوب روی اصفهان برگزار گردید

با جناب آقای تیموری نیا مدیر عامل شرکت ذوب روی اصفهان
و
نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل مرکز مدیریت بهره وری ایران
جلسه ای در خصوص ارایه کارنامه بهره وری و اندازه گیری شاخص های بهره وری، مالی و  اقتصادی آن شرکت  در شهریور ماه 1398 برگزار گردید

پیشنهادات این مرکز در گام اول مبنی بر برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت اقتصادی با رویکرد مدیریت بهره وری مطرح گردید
و مقرر شد پس از بررسی های لازم از طرف شرکت ذوب روی اصفهان این کارگاه همزمان با کارگاه شرکت باما در محل اصفهان برگزار گردد