برگزاری جلسه با شرکت فنرسازی زر

با حضور جناب آقای احسان جنتی فرد، نایب رییس هیات مدیره 

جلسه با مدیران ارشد شرکت فنرسازی زر در خصوص اندازه شاخص های عملکردی آن بنگاه و دیگر خدمات مرکز مدیریت بهره وری ایران در محل آن شرکت برگزار گردید