توسعه برق شمال افشان گستر tagged posts

اندازه گیری شاخص های مالی، اقتصادی و بهره وری سال 91 شرکت توسعه برق شمال افشان گستر

شاخص های مالی، اقتصادی و بهره وری سال 91 شرکت توسعه برق شمال افشان گستر با توجه به صورت های مالی حسابرسی شده منتشر شده به دو نرخ جار و ثابت ( تورم زدایی شده ) اندازه گیری شد. اطلاعات این شرکت در سامانه ملی اندازه گیری و تحلیل شاخص های بهره وری موجود می باشد.

بیشتر